สนับสนุนกิจกรรมชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คุณกัณฑ์กณัฐ แสนสุกวิหิรัญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณจิรวดี อังศุมาลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน ๑๓๓,๗๗๑.๐๙ บาท เพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่างๆ ของชมรมแม่บ้านฯ อาทิ โครงการช่วยเหลือเด็กเล็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมี คุณมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านฯ และคณะ รับมอบ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562