เงื่อนไขการรับประกันและวิธีการดูแลรักษาสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • การรับประกันหมอน ที่นอน และสินค้าอื่น ๆ ในเครือ Greenlatex จะเริ่มต้นมีผลทันที นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้า โดยระยะเวลาในการรับประกันมีดังนี้
  • ที่นอนสปริง รับประกัน 7 – 12 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า)
  • ที่นอนยางพาราทั้งก้อน รับประกัน 10 -15 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า)
  • ท็อปเปอร์ยางพารา รับประกัน 5 ปี
  • หมอนยางพารา รับประกัน 3 ปี
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้น เกิดมาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติ อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้วทั้งนี้ อัตราการรับประกันขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยอัตราการรับประกันมีรายละเอียด ดังนี้
  • สำหรับ 3 ปีแรก โดยนับจากวันที่ส่งสินค้า ทางบริษัท ฯ จะรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมที่นอนในเครือ Greenlatex ทั้งรุ่นสปริง และยางพารา เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (ไม่รวมค่าขนส่ง)
  • หลังจาก 3 ปีไปแล้ว นับจากวันที่ส่งสินค้า การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใด ๆ สำหรับที่นอนในเครือ Greenlatex ทั้งรุ่นสปริง และยางพารา จะมีอัตราส่วนการรับประกันลดลงตาม อายุการใช้งาน โดยคำนวณอัตราส่วนการรับประกันที่ลดลง ดังนี้
   (จำนวนปีที่ใช้งานนับจากวันส่งสินค้า – 3) x 100%/ (ระยะเวลารับประกันของรุ่นนั้น ๆ – 3)
   โดยอัตราการรับประกันที่ลดลงตามอายุการใช้งานนี้ จะใช้คำนวณมูลค่าการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมจากราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ณ ขณะนั้น บวกค่าขนส่ง ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าใช้ที่นอนมาแล้ว 5 ปี ระยะเวลารับประกันของที่นอนรุ่นนั้นอยู่ที่ 7 ปี อัตราการรับประกันสำหรับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมจะลดลงอยู่ที่ (5-3) x 100%/(7-3) = 50% นั่นคืออัตราการรับประกันการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมที่นอนในเครือ Greenlatex รุ่นที่มีการรับประกัน 7 ปี ณ อายุการใช้งานปีที่ 5 จะอยู่ที่ (100% – 50%) = 50% ของราคาที่ลูกค้าซื้อสินค้าไป ณ ขณะนั้น บวกค่าขนส่ง
 • การรับประกันนี้เฉพาะผู้ซื้อดั้งเดิมจากบริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น
 • สำหรับการรับประกันหมอนยางพารา บริษัท ฯ จะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันให้กับท่าน หากท่านเรียกร้องขอใช้สิทธิ์การรับประกันอย่างถูกต้องตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลารับประกัน 3 ปี (การคำนวณมูลค่าสินค้าตามอัตราการรับประกัน จะคำนวณจากราคาสินค้าที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินของสินค้าชิ้นนั้น ๆ )
 • บริษัทฯ จะรับประกันและบริการซ่อมแซม/แก้ไขข้อบกพร่องของที่นอนในเครือ Greenlatex ในส่วนของที่นอนสปริง หรือยางพาราเท่านั้น โดยมิได้รับประกันชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิเช่นผ้าหุ้มด้านใน และผ้าหุ้มด้านนอก
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

หมายเหตุ

 1. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงรอยกดปกติจากร่างกายลึก 1 นิ้ว หรือน้อยกว่า
 2. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี รอยขีดข่วน คราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธีการเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขายตามสภาพ และสินค้าตัวโชว์
 3. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

วิธีการดูแลรักษา

การดูแลรักษาที่นอน

 1. ควรแกะพลาสติกที่หุ้มที่นอนออก เพื่อให้อากาศถ่ายเทในที่นอน
 2. ควรใช้ผ้ารองกันเปื้อน เพื่อให้ที่นอนสะอาดแลดูใหม่อยู่เสมอ
 3. ไม่ควรยืนหรือกระโดดบนที่นอน
 4. ไม่ควรทำนํ้าหรือของเหลวหกบนที่นอน หากมีนํ้าหรือของเหลวหกบนที่นอนให้นำผ้า หรือฟองน้ำมาซับน้ำออก และปล่อยที่นอนให้แห้งในที่อากาศถ่ายเท
 5. ไม่ควรนำที่นอนยางพาราไปตากแดด เพราะจะทำให้ยางพาราเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องพลิกหรือกลับด้านที่นอน
 6. ไม่ควรแกะป้ายบนผ้าหุ้มที่นอนออก เนื่องจากป้ายนี้จะมีรายละเอียดบ่งบอกชื่อรุ่นสินค้า และระยะเวลารับประกัน และทำให้ใบรับประกันมีผลบังคับใช้

การดูแลรักษาหมอนยางพารา

 1. ควรใช้ปลอกหุ้มหมอนระหว่างการใช้งาน เพื่อรักษาสภาพให้ดูใหม่อยู่เสมอ
 2. หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดโดยใช้เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า การทำให้หมอนเปียกชุ่ม การนำหมอนไปตากแดดหรือโดนความร้อน เพราะจะทําให้ยางพาราเสื่อมสภาพ
 3. หากมีนํ้าหรือของเหลวหกลงบนหมอน ให้นําผ้าหรือฟองน้ำซับน้ำออก และปล่อยให้หมอนแห้งในที่ร่มที่อากาศถ่ายเท
 4. หลังซื้อผลิตภัณฑ์มาใหม่หมอนอาจมีกลิ่นยางธรรมชาติค้างอยู่ สามารถนำหมอนไปวางในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทประมาณ 1-2 วัน เพื่อปรับลดกลิ่นน้ำยางพารา หลังจากนั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามต้องการ
 5. ไม่ควรแกะป้ายบนผ้าหุ้มหมอนออกเนื่องจากป้ายจะมีรายละเอียดบอกบอกชื่อรุ่นสินค้า และทำให้ใบรับประกันมีผลบังคับใช้
 6. การทำลายผลิตภัณฑ์ – ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ถือว่าเป็นขยะอันตรายให้กำจัดตามมาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่นนั้นๆ