Greenlatex Warranty

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จํากัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Greenlatex ของเรา โปรดสละเวลาอันมีค่าของท่านอ่าน และทําความเข้าใจเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า และวิธีการดูแลรักษาสินค้า พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการรับประกันสินค้านี้ให้สมบูรณ์ แล้วกดปุ่ม submit ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้